Ett nytt kapitel om FileMaker skrivs 2012 med ett nytt filformat, nu fmp12. Mobila enheter blir allt mer populära och FileMaker satsar stort på FileMaker Go för iOS (iPhone och iPad) samt att bredda programutbudet på än fler plattformar.

År 2012

4 april släpptes den största uppdateringen av FileMaker på flera år, FileMaker Pro/Server 12.0. Nytt filformat (fmp12), teman och framförallt en uppdaterad FileMaker Go 12 som nu är gratis för både iPhone och iPad.

Den absolut största nyheten var att FileMaker Go för iOS blev gratis och alltså kan laddas ner utan kostnad från AppStore. Det ger möjligheter att skapa ”appar utan Apple” (som dock inte kan finnas i AppStore), dels uppkopplade till en FileMaker Server och dels lokalt på en mobil enhet. Nya rutiner för synkronisering av data med en lokal FileMaker Go-databas och en server behövdes och lämnades till FileMaker-utvecklare.

Hela layouthanteringen har programmerats om och bygger nu i bakgrunden på en form av CSS. Det ger fler möjligheter för anpassning av layouter, t.ex. gradienter/förtoningar, bild som bakgrund m.m. där alla inställningar kan sparas i ett tema som sedan kan återanvändas i andra layouter och även i andra databaser. FileMaker innehåller ett flertal fördefinierade teman som kan användas för att göra ”snyggare” databaser. Med de nya dynamiska stödlinjerna kan objekt enkelt placeras i förhållande till varandra, t.ex. vänsterjusterat eller centrerat.

Bilder och dokument kan sparas i container-fält, men lagras utanför databasen antingen i öppen eller krypterad form. Det öppnar för större möjlighet till dokumentdatabaser.

Manussteget Infoga från URL var en annan nyhet som öppnar för kommunikation med externa webb-tjänster. Beräkningsfunktionen ExecuteSQL introducerades och används för att hämta information från andra FileMaker-tabeller, ett smart sätt att i vissa lägen slippa göra onödiga relationer mellan tabeller.

fmp-protokollet introducerades för första gången, främst avsett för FileMaker Go och kommunikation mellan olika appar, t.ex. för streckkodsinläsning.

Du kan läsa mer om nyheterna i FileMaker 12 här.

År 2013

FileMaker strävar nu efter att komma med en ny version ca var 18:e månad. Den 3 december 2013 var det dags för FileMaker Pro/Server 13. En helt ny funktion för att publicera webbsidor direkt från FileMaker, WebDirect, ersatte tidigare Instant Web Publishing (IWP) som hängt med i stort sett oförändrad sedan FileMaker 5.5 från 2001. WebDirect kan köras i moderna webbläsare, men inte på mobila enheter.

Med WebDirect blir utseendet i stort sett exakt lika som i en FileMaker-klient, det går att importera bilder med dra-släpp direkt till webbläsaren och all information uppdateras automatiskt precis som om du använt en FileMaker Pro-klient. WebDirect använder en ”polling”-teknik från finska Vaadin som dock kräver en del resurser på FileMaker Server.

Två nya layoutverktyg finns numera. Med popovers, eller flytande fönster, kan du visa mer information, knappar mm ovanpå andra objekt på en layout. Perfekt för t.ex. meny-knappar eller liknande. Flikobjektet har utökats med en alternativ visning, glidkontroll, där användaren kan svepa med fingret för att byta till en annan flik/panel. Det finns även en funktion för att dölja objekt med en beräkningsformel.

FileMaker Go kan nu läsa in streckkoder direkt till containerfält och olika tangentbord väljs beroende på fälttyp för inmatning.

Ett nytt manussteg för att köra manus på servern introducerades. Man kan nu välja att köra längre operationer på servern för att slippa sitta och vänta på att manuset ska bli färdigt på en klient. Också för FileMaker Go-användare är det användbart eftersom en iOS-enhet inte är lika kraftfull och snabb som en dator. Med det nya statistikfältet Lista över kan aktuellt urval skickas över till server-manuset.

Manusstegen Infoga från URL och Importera poster utökades med möjlighet att skicka information till en webbserver med POST, tidigare endast GET.

En ny avgiftsmodell infördes också, ”paid client – free server and free client – paid server”. FileMaker Pro och Advanced ansluter till en FileMaker Server utan kostnad, men för WebDirect och FileMaker Go införs en kostnad per samtidig anslutning.

Du kan läsa mer om nyheterna i FileMaker 13 här.

År 2014

I april 2014 kommer en stor nyhet, egentligen helt i skymundan. Det är i version 13.0v2 som fmp-protokollet kan börja användas fullt ut även i FileMaker Pro och Advanced. Med fmp-protokollet kan du kommunicera med FileMaker från andra lösningar och script, t.ex. starta manus som tilldelar värden, öppna databaser m.m.

FileMaker 10 slutar supportas i september 2014.

År 2015

Efter ytterligare ca 18 månaders väntan släpptes FileMaker Pro/Server/Go 14 den 12 maj. Funktionen för att publicera webbsidor direkt från FileMaker, WebDirect, är nu kraftigt förbättrad och kan användas även i webbläsare för mobila enheter. WebDirect använder numera ”push-teknik” från finska Vaadin för att uppdatera informationen.

En annan nyhet är en helt ny editor för manus (som nu kallas script) och för beräkningsfunktioner. Det är egentligen ett helt nytt fönster, Script Workspace, med flikar för olika manus, snabbtangenter, kortkommandon samt inte minst autocomplete som hjälper dig komma ihåg och föreslår funktioner och manussteg åt dig.

Ett nytt layoutverktyg finns för att göra knapprader med inbyggda, skalbara ikoner i valfria färger. Knappradsobjekten kan med fördel placeras i de nya navigationslayoutdelarna som kan placeras överst och underst på layouten. Delarna kan inte zoomas och scrollar inte med övrig information. Nya teman ersätter en del gamla och en speciell startbild introduceras för samtliga plattformar. Ledtexter kan skrivas i tomma inmatningsfält. I övrigt har FileMaker bytt utseende på statusområdet (igen) och gjort det mer lika mellan de olika plattformarna.

Till FileMaker Server finns nu en ”standby-server” som hålls uppdaterad och kan ersätta den ordinarie servern om den t.ex. går sönder. Alla FileMaker-klienter kan nu återansluta till en FileMaker Server, även efter en viss tids avbrott.

Främst Windows-användare märker en del andra nyheter, bl.a. i form av annat typsnitt och färg på fältlistor m.m. FileMaker har delvis bytt utvecklingsmiljöer och anpassar numera respektive version (Windows, OS X och iOS) mera till dess plattform och de möjligheter som finns där.

FileMaker 11 slutar supportas den 25 september.

År 2016

FileMaker Inc. strävar nu efter att komma med en årlig uppdatering av FileMaker-plattformen. Den 10 maj kom FileMaker Pro/Server/Go 15. Förutom prestandaförbättringar, stöd för iBeacons i FileMaker Go och några andra mindre förändringar introducerades en helt ny licensmodell, FileMaker Licensing for Teams. En licens, som alltid inkluderar FileMaker Server, köps för ett antal användare i steg om 5 och alla användare kan ansluta med valfri FileMaker-klient. Även FileMaker Pro finns nu i en kostnadsfri version som endast kan användas om programmet är anslutet till en FileMaker Server.

FileMaker 12 slutar supporteras den 26 september. det betyder att all support för Direkt Webbpublicering upphör.

I samarbete med Amazon introduceras FileMaker Cloud i USA och Kanada. Det är en molntjänst där FileMaker Server och databaserna finns på en av Amazons Linux-servrar. Den kan köpas per timme eller årsvis.

År 2017

I början av mars kommer FileMaker Cloud till Europa. FileMaker Server kan nu köras på Amazons servrar i Frankfurt och Dublin.

FileMaker 16.0 introducerades 9 maj med bl.a. flera Windows-fönster, PDF på server och WebDirect, kort, fönstret Layoutobjekt i layoutläge samt trigger för geofence och iBeacon i FileMaker Go. Det finns även flera funktioner för hantering av data i JSON-format. Manussteget Infoga från URL har utökats med header-information och 90-talet curl-kommandon för integration med web services av olika slag. Se de viktigaste nyheterna här.

År 2018

FileMaker utlovar numera en årlig uppdatering av hela FileMaker-plattformen. Den 15 maj presenterades FileMaker 17 och den stora nyheten var att FileMaker Pro utgår, endast FileMaker Pro Advanced finns kvar. Verktygen för utvecklare är avstänga från början men går enkelt att slå på med en kryssruta i Inställningar. Licensmodellen ändrades så att licenser säljs per användare och i alla licenser ingår en FileMaker Server, faktiskt alltid 3 st. Andra nyheter är Master/detail-portal där alla hittade poster även kan visas i en portal för snabb åtkomst, egna fördefinierade fält i nya tabeller, hela databastillägg i portaler, utför manus med namn m.m. Läs om de viktigaste nyheterna här.

Under året har FileMaker internt definierat vad FileMaker egentligen är och på så sätt försökt positionera programvaran i en kategori. Svaret blev kategorin Workplace Innovation Platform (Workplace innovation platforms are high productivity collaborative development tools used by both developers and non-developers to solve business challenges not addressed by existing systems. They allow business leaders and general staff to work collaboratively to build applications and automate business processes while innovating their organization’s digital portfolio)

G2 Crowd definierar följande diagram:

Även SalesForce Lightning och Airtable placerar sig i den övre högra rektangeln.

På årets utvecklarkonferens i Houston, Texas, definierar FileMaker genom Dominique Goupil en ny slogan ”Problemlösarens problemlösare”.

År 2019

Dominique Goupil lämnar VD-posten i FileMaker Inc. som han haft sedan januari 1998. Till ny VD utnämns Brad Freitag, tidigare Vice president för Wordwide Sales, som tillträder den 6 mars.

Den årliga uppdateringen, nu version 18, kommer den 22 maj. Den stora nyheten är en helt ny dialogruta för import av poster. Se de viktigaste nyheterna här.

Historien om FileMaker, del 5    |    Historien om FileMaker, del 7