2006

Apr

07

Av Rolf

Open source-biblioteket för ASP.NET-koppling till FileMaker som jag nämnt tidigare är bra att bygga vidare på. Jag vill gärna arbeta på en ”högre” abstraktionsnivå för att slippa skriva så mycket programkod. Jag brukar använda ObjectDataSource som källa för FileMaker-databaser, det kan direkt användas på en aspx-sida och enkelt kopplas till en GridView (en slags tabell) utan att i princip skriva någon programkod alls. Med Visual Web Developer Express är det bara att dra-och-släppa och fylla i några parametrar. 

Koden för ObjectDataSource som används i en aspx-sida kan se ut så här:

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 
SelectMethod="GetData" TypeName="FileMakerDB">
  <SelectParameters>
    <asp:Parameter Name="constring" Type="string" 
DefaultValue="URL till databasen" />
  </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>

FileMakerDB är definierad som en klass som ärver ObjectDataSource så här:

  public class FileMakerDB : ObjectDataSource

där GetData är en funktion som returnerar en DataTable så här:

    public DataTable GetData(string constring)

Funktionen GetData hämtar information från FileMaker-databasen, t.ex. med hjälp av open source-biblioteket från ConnectingData. När väl GetData-funktionen finns kan samma funktion användas i flera olika ObjectDataSource-taggar, det är bara att ange olika URL-er för att hämta den information som önskas.

Det är sedan enkelt att bygga ut ObjectDataSource med funktioner för uppdatering, radering och insättning av nya poster.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.