2014

Dec

05

Av Rolf

Ofta vill man inte ha dubbletter i sin FileMaker-databas men det händer ibland att man vill duplicera ett antal poster, t.ex. för att duplicera en post och alla dess relaterade poster. I FileMaker finns kommandot Duplicera post i menyn Poster, är det många poster som ska dupliceras får man göra ett manus.

Det finns några olika sätt att göra (förstås!), ett sätt är att importera från samma tabell och på så sätt få dubbletter av de hittade posterna. Ett annat sätt är med en Loop och manussteget Duplicera post.

Du söker först fram de poster som ska dupliceras, det kan t.ex. vara med manussteget Gå till relaterade poster om det är poster i en portal som ska dupliceras, eller en sökning. Manuset använder en Loop för att gå genom alla posterna, manussteget Duplicera post för att duplicera posten samt Uteslut (2 ggr) för att ta bort både originalposten och den nya posten. När alla poster duplicerats har alla uteslutits, dvs. det finns inga poster kvar i urvalet och loopen kan avbrytas.

Ofta behöver man tilldela nya värden till t.ex. nyckelfält, det gör du i så fall direkt efter manussteget Duplicera post. Den aktiva posten är då kopian, dvs. den nya posten.

Manuset ser ut så här:

DupliceraPosterManus

 

Manuset kontrollerar först om det finns några poster i urvalet och avbryter då loopen, går sedan till första posten och duplicerar den. Eventuellt tilldelar du den duplicerade posten nya värden innan den utesluts. Det var den första posten som duplicerades, alltså går manuset tillbaka till den och utesluter även den. För varje loop skapas en post och två poster utesluts.

Vill du ha de duplicerade posterna i en viss ordning kan du sortera dem innan loopen.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.